دوره آموزشی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم بدون خاموشی

  • صفحه اصلی -
  • دوره آموزشی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم بدون خاموشی
اخبار

دوره آموزشی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم بدون خاموشی

دوره آموزشی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم بدون خاموشی در 2 گروه اجرا گردیده استشیوه اجرا: 2 روز نظری ازساعت 8 الی 14 و2 روز عملی از ساعت 8 الی 17نام مدرس : حمید اسماعیلی نصر آبادیشرگت متقاضی : توزیع نیروی برق استان همدان