تماس با ما

اطلاعات تماس

ارسال پیامرديف

نام و نام خانوادگي

داخلي

رديف

نام و نام خانوادگي

داخلي

1

دفتر ریاست مجتمع

1111

39

مرکز تلفن مجتمع گویا

8236030

2

آقای رضوی

1112

40

آزمايشگاه رله و حفاظت

1081

3

آقای ابراهيمي

1077

41

آزمایشگاه مدار کنترل

1084

4

آقای حجازی

1036

42

آزمایشگاه مکانیک عمومی

1103

5

آقای صحرایی

1032

43

آزمايشگاه اندازه گیری

1082

6

آقای سحرخیز

1037

44

آزمايشگاه الکترونيک

1080

7

آقای باغفلکی

1097

45

آزمایشگاه شيمي

1090

8

خانم باوندپوران

1067

46

آزمایشگاه خاک و بتن (حدادی)

1098

9

آقای محمدعلی حمزه اي

1066

47

آزمایشگاه هیدرولیک

1115

10

آقای حدادي

1054

48

آزمایشگاه ماشین

1102

11

آقای شیدایی (همکار مالی )

1047

49

آزمایشگاه PLC

1083

12

خانم دولتياري

1076

50

آزمایشگاه DCS

1089

13

آقای رشيدي – بهنام

1025

51

اطاق پژوهش

1057

14

خانم رشيدي - ناهید

1051

52

لابراتوار زبان

1105

15

خانم رضايي

1058

53

کارگاه سرکابل و مفصل بندی

1096

16

آقای كوليوند

1074

54

آبدارخانه (آقای محبی )

1034

17

آقای قربانی

1039

55

انتشارات

1092

18

آقای شاهرخي

1041

56

آشپزخانه و بوفه

1087

19

آقای عباسپور

1043

57

 

 

20

آقای شهرامی

1075

58

 

 

21

آقای فارسی

1063

59

همکاران خدمات (آقای مهری)

1089

22

خانم بختیاروندی

1017

60

همکاران خدمات (آقای رحیمی)

1088

23

خانم شاه صفی

1020

61

نگهباني مجتمع

1021-1020

24

(کتابخانه)

1073

62

نگهبانی نیروگاه

1022

25

آقای نظری

1049

63

خوابگاه

37237630

26

خانم عبدلی

1046

64

مهمانسرا

4249074

27

آقای غفارپور

1038

65

 

 

28

خانم مفيدي

1060

66

 

 

29

خانم محبی

1059

67

 

 

30

آقای مرادي

1079

68

 

 

31

خانم کیانی

1071

69

 

 

32

خانم ولی زاده

1019

70

 

 

33

 

 

71

 

 

34

 

 

72

 

 

35

 

 

73

دفتر همدان-سیاوش رحیمی

38226812-081

36

 

 

74

دفتر همدان

38226811-081

37

 

 

75

دفتر سنندج

33232816-087

38

 

 

76

موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق

44171961-021