لینک های مفید

اطلاعات تماس

- وزارت نیرو
https://www.moe.gov.ir/
---------------------------------------
موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق
http://ieht.ac.ir/fa
---------------------------------------
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق
http://awpc2020.ir/
-------------------------------------
شركت‌هاي مادر‌تخصصي
http://www.tavanir.org.ir
http://www.wrm.ir
http://www.nww.ir
http://www.tpph.ir
http://www.satkab.com
--------------------------------
شركت‌هاي برق منطقه اي
http://www.igmc.ir
http://www.azrec.co.ir
http://www.erec.co.ir
http://www.brec.ir
http://www.trec.co.ir
http://www.ghrec.co.ir
----------------------------------
شركت‌هاي توزيع نيروي برق
http://www.kpedc.ir
http://www.tvedc.ir
http://www.tbtb.ir
------------------------------
شركت‌هاي آب منطقه‌اي
http://www.kwpa.ir
http://www.esrw.ir
http://www.marw.ir
http://www.kshrw.ir
http://www.khrw.ir
http://www.thrw.ir
---------------------------------
شركت‌هاي آب و فاضلاب
http://www.tpww.ir
http://www.abfakhorasan.ir
http://www.abfakhz.ir
http://www.abfamashhad.ir
https://www.abfamarkazi.ir
http://www.abfaksh.ir
--------------------------------------
موسسات تحقيقاتي و آموزشي
http://www.nri.ac.ir
http://www.pwut.ac.ir
http://www.mapsab.ir
http://www.therc.ir
http://www.aherc.ir
http://www.iheari.ir
http://www.ieht-gtc.ir
--------------------------------------
شركت‌هاي مديريت توليد نيروي برق (نيروگاه‌ها)
http://www.bisotounps.ir
http://www.isfahanps.ir
http://www.zarkpp.ir
http://www.megmc.ir
http://www.tpp.ir
http://www.shazandtpp.ir